Projektni menadžment - prof. dr Slobodan Morača

Poslednji segment predavanja namenjen preduzetnicama u sklopu projekta FemaleEnter.com ostavljeno je izlaganju prof.dr Slobodana Morače, vanrednog profesora sa Fakulteta tehničkih nauka, u Novom Sadu. Prof. dr Slobodan Morača će preduzetnice upoznati bliže sa osnovama projektnog menadžmenta i uputiti ih u osnove pisanja kvalitetnog projekta. Na kraju, svaka od preduzetnica dobiće informacije o konkursima.

SLobodan Morača osnovnu školu i gimnaziju završio sa odličnim uspehom u Prijepolju. Upisan na Fakultet tehničkih nauka 02.07.1991. godine na Mašinski odsek. U toku studija se dalje opredeljujem za smer Informaciono-upravljački sistemi, organizacija i efektivnost i uzimama diplomski rad iz oblasti Organizacije i Menadžmenta. Diplomski rad sam odbranio 24. 07. 1999. godine sa ocneom deset i ukupnom prosečnom ocenom u toku studija 8,12. 1.10.2000. godine. promeljen sam na Fakultet tehničkih nauka kao asistent na predmetima: Tehnologija organizacije preduzeća; Upravljanje proizvodnim sistemima, Upravljanje preduzećem, Upravljanje razvojem preduzeća i Osnovi računarskih rehnologija i programiranje. Školske 2002/2003 sam radio kao asistent na fakultetu za Preduzetni menadžment BK Univerziteta kod profesorice Zdenke Đurić. Magistarska teza pod nazivom Razvoj opšteg modela integracije procesa rada u preduzeću odbranjena je u junu 2005. godine. Doktorsku disertaciju na temu Razvoj opšteg modela uspostavljanja i razvoja industrijskih klastera odbranio 01.06.2010. godine. Posedujem visok nivo znanja i iskustvo za projektovanje i izradu informacionih sistema i baza podataka:Iskustvo u razvoju Java aplikacija i iskustvo u radu sa različitim sistema za upravljanje bazama podataka kao što su: Oracle, MySql i Microsoft Access i programskih jezika: SQL, PL/SQL, SQLJ... Dugogodišnje iskustvo u koruštenju različitih progrmaskih jeizika:Paskal, Visual Basic Posedujem visok novo znanja za korišćenje softverskih alata za projektovanje :AutoCAD. Odlično poznajem operativne sisteme: Win XP/7. Na Fakultetu tehničkih nauka držao kurseve: Microsoft Word, Excel i PowerPoint. Organizator i predavač na više seminara iz oblasti Upravljanja projekima i predavač za obuku korisnika za korišćenje softvera za podršku upravljanju projektima - MS Project.Odlično poznavanje uslužnih programa CorelDRAW i BPWin - softver za primenu IDEF0 metodologije. Organizator i predavač na više seminara iza oblasti upravaljanja kvalitetom. Strunčin konsultant za standarde ISO 9000, ISO 14000 i OHSAS 18001 u više od 30 preduzeća. Član tima za edukaciju i razvoj klastera pri Izvršnom veću APV Stručni konsultant za razvoj preduzeća i uspostavljanje i razvoj klastera. Učestvovao u uspostavljanju i razvoju 15 klastera. Direktor Centra za razvoj klastera od avgusta 2007 godine Služim se engelskim i ruskim jezikom.